Lover, regler, avtaler og vedtekter

 

Hovedavtalen i staten
Avtalen gjelder fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2019.Avtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne.
Hovedtariffavtalen i staten
1. mai 2018–30.april 2020 for LO Stat, UNIO og YS Stat
Statens personalhåndbok 2018

Nedenfor her vil du finne koblinger til en del av de mest aktuelle lover og forskrifter som det kan være behov for å slå opp i. Generelt kan alle lover og forskrifter finnes på (www.lovdata.no.)

Arbeidsmiljøloven
Denne loven styrer bl.a. arbeidsmiljøet, verneombudstjenesten og har regler for arbeidstid og overtid. Det er også med en del bestemmelser om oppsigelser og avskjed. Loven gjelder for alle bedrifter, både offentlige og private som har ansatte.

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)
Denne loven gjelder for de som jobber i staten. Her er en del bestemmelser om ansettelser, ansettelsessråd, fast tilsetting, prøvetid, oppsigelser, ordensstraffer, avskjed og suspensjon og forbud mot gaver.

Forskrift til lov om statens ansatte mv.
Forskriften gjelder for arbeidstakere i staten.

Ferieloven
Denne loven gjelder alle arbeidstakere. Her er bestemmelser om ferieavvikling og og feriepenger.

Tjenestetvistloven
Denne loven gjelder for de som jobber i staten. Her er bestemmelser om forhandlingsretten, inngåelse av tariffavtaler og streik .

Forvaltningsloven
Denne loven gjelder forvaltning i det offentlige. Her finnes bestemmelser om habilitet, og krav til saksforberedelse, vedtak og klager. (forskriften finner du HER)

Offentleglova
Gjelder for all offentlig forvaltning i stat, fylker og kommuner. Her finnes bestemmelser om hva som må opplyses om og unntak.

Likestillingsloven
Gjelder for alle og har bestemmelser om likebehandling og trakassering.

Universitets- og høgskoleloven
Gjelder for universiteteter og høgskoler (delvis også private). Dette er en ganske omfattende lov som har bestemmelser om akkreditering (og NOKUT), ledelse, studentrettigheter/plikter, ansettelse med mer.

Forskrift om ansettelse og opprykk i U- og F-stillinger
Har bestemmelser om ansettelser og opprykk i undervisnings- og forsker-stillinger.

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder
Har bestemmelser om studieplaner, eksamener og sensur.

FF vedtekter pr 1.mars 2013