Årsmøter

Årsmøtet er lokallagets øverste organ.

Årsmøtet innkalles av lokallagsstyret som også sender ut dagsorden og sakspapirer minst to uker før møtet. Ekstraordinært årsmøte holdes når lokallagsstyret finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av medlemmene ønsker det.

Årsmøtet skal:

  • velge lokallagsstyre, behandle regnskap, budsjett, årsmelding og eventuelt arbeidsprogram
  • behandle eller uttale seg om saker som legges frem for årsmøtet av lokallagsstyret eller av medlemmene
  • eventuelt velge delegater til Forskerforbundets representantskap
  • bestemme valgprosedyrer (urnevalg, valg blant de fremmøtte etc.).

Les mer i VEDTEKTENE