Årsmøtet 13.april 2016

Dagsorden årsmøtet 13april 2016

Regnskap 2015

Budsjett 2016

Forslag årsplan 2016

Årsberetning 2015 FF UiA

 

Seminar og årsmøte 13april 2016

*****************************************
Årsmøtet er lokallagets øverste organ.

Lokallagsstyret innkaller til årsmøte og sender ut dagsorden senest en uke før møtet. Ekstraordinært årsmøte holdes når minst 1/3 av medlemmene ønsker det, eller når lokallagsstyret finner det påkrevd.

Årsmøtet skal:
* velge lokallagsleder for Forskerforbundet ved Universitetet i Agder (annet hvert år, neste gang 2017)

* behandle regnskap, budsjett, årsmelding og arbeidsprogram

* behandle/uttale seg om saker som legges frem for årsmøtet av lokallagsstyret eller som medlemmene har meldt inn for styret senest 2 uker før årsmøtet.

* bestemme valgprosedyrer og valgperioder