Lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlinger i staten reguleres av lover, regler og avtaler.

Spesielt viktige er Hovedtariffavtalen i  staten og Hovedavtalen i staten  

Avtaler – statlig tariffområde

Hovedtariffavtalen
Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått to hovedtariffavtaler; én avtale med Akademikerne og én avtale med LO Stat, Unio og YS Stat.

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2018 – 30. april 2020 for LO Stat, Unio og YS Stat
Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 – 30. april 2018

Lønnstabeller for arbeidstakere i staten

Lønnstabell for ansatte i staten gjeldende fra 1.mai 2018.
Lønnstabellene for ansatte i staten gjeldende fra 1. mai 2016.

Særavtaler

Statens reiseregulativ

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge

Statens satser for kostgodtgjørelse utland

 

Hovedavtalen i staten regulerer bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og de ansattes medbestemmelsesrett. Den tar ikke for seg lønn eller andre arbeidsbetingelser. Hovedavtalen gjelder der partene har inngått tariffavtale.

Om «Hovedavtalen i staten»
Staten og hovedsammenslutningene for de statstilsatte har i Hovedavtalen det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer.
Hovedavtalen for arbeidstakere i staten skal i tillegg ha som formål å:

  •  være grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse ved siden av bl.a. tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven
  • gi arbeidstakerne en reell innflytelse på hvordan deres arbeidsplass skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles
  • være et redskap for å utvikle ledelse, medbestemmelse og arbeidsmiljø
  • gi den enkelte arbeidstaker mulighet for faglig og personlig utvikling. Arbeidet må derfor organiseres og tilrettelegges slik at man drar nytte av arbeidstakernes kunnskaper
  • utvikle samarbeidet slik at dette kan bidra til fleksibel og brukervennlig tjenesteyting med et godt arbeidsmiljø, god ledelse, bedre resultatoppnåelse og et godt forhold til innbyggerne.